Danışmanlık, Denetleme, Analiz ve Çözüm Üretimi


 

Danışmanlık

Günümüzde enerji, giderler listesindeki en önemli maddelerden biri olmuş, şirketlerin büyüme stratejilerini belirlemede ve geleceğe yönelik kararlar alma aşamasında oldukça önemli rol oynayan bir unsur haline gelmiştir. Şirketler gerçekçi ve sağlam sürdürülebilirlik hedefleri belirleyip, bu hedeflere ulaşabilmek için enerjiyi en akıllıca ve en verimli şekilde kullanmak zorundadır. Bu noktada ESCON, deneyimli ve her sektörden uzman kadrosu ile işletmelere enerji ile ilgili her konuda en doğru ve en verimli rotayı çizer. Enerji danışmanlığının amacı işletmelerin enerji ile ilgili konularda hangi noktada bulunduklarını ortaya çıkarmak, gereksinimleri olan en uygun seçeneklerin neler olduğunu sunmak ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi en uygun maliyetle temin edebilmelerini sağlamaktır.

 

ESCON, enerji verimliliği, enerji üretimi ve dağıtımı, proses verimliliği, enerji tasarrufu ve geri kazanımı ile ilgili konularda endüstriyel firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin her kademesinin enerji tasarrufu çalışmalarına yapacağı katkının yanı sıra, özgün ve pratik tasarruf olanaklarının belirlenmesinde deneyimli, bağımsız, objektif ve işletme körlüğü olmayan profesyonel danışmanın yardımı hayati önem taşımaktadır. Çalışanlara verilecek eğitimleri pratik uygulamalarla destekleyecek şekilde organize edecek olan danışman, verilerin toplanmasında ve yorumlanmasında da sahip olduğu güncel bilgiler ışığında enerji tasarrufu çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

Enerji Yönetimi Danışmanlığı

Enerji yönetiminin artık çok daha büyük önem taşıdığı ve daha da karmaşık bir hal aldığı günümüzde, şirketler, enerji ile ilgili riskleri en aza indirebilmek ve enerji tedariklerini uzun dönemde güvence altına alabilmek için, kendileri için özel hazırlanmış enerji yönetimi stratejileri belirlemeli ve uygulamalıdır. Artık enerji sadece elektrik ve doğal gaz tüketiminden ibaret değildir.

İşletmeler, enerji ile ilgili kararlar almaları gerektiğinde, hem üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili hem de karbon ayak izi, sera gazı emisyonları ve çevre konusunda göz önünde bulundurulması gereken birçok standart ve yönetmeliğe uymak zorundadır. Bu kadar çok yükümlülük ve kurallar uygulamada karışıklıklara neden olabilmektedir. Enerji yönetimi, iyi organize edilmesi gereken, bütün çalışanların üst düzey motivasyonu ile katkı sağlayacağı, özgün ve pratik tasarruf olanaklarının belirlenmesinde deneyimli, bağımsız, objektif ve işletme körlüğü olmayan profesyonel danışmanın katkı sağlayacağı, disiplinli ve uzun süreçli bir çalışmadır.

Enerji yönetimindeki amaç enerji tasarrufu sağlamak adı altında kesintiler yapmak değil; üretim kalitesini, işletme karlılığını ve konfor şartlarını olumsuz etkilemeden birim ürün başına tüketilen enerjinin azaltılması, israfın asgariye indirilmesi ya da ortadan kaldırılması, atıkların değerlendirilmesi ya da geri kazanılması ile ürün veya hizmetin maliyetinin azaltılmasıdır.

Enerji Yatırımı Danışmanlığı

Enerji yatırımı danışmanlığının amacı, işletmelere yatırım yapılacak enerji sistemi ya da ürün için en optimum seçeneği sunmaktır. ESCON, şirketlerin kendileri için en uygun sistemi, günün en ileri teknolojiyi asgari maliyetle kurarak, maksimum verim elde etmesini sağlamaktadır. Bu alanda, endüstriyel işletmelerin enerji yatırımlarında profesyonel destek hizmeti veren ESCON, enerji üretim veya geri kazanım sistemlerinden, yenilenebilir enerji sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hizmet sunmaktadır. ESCON’un sunduğu enerji yatırım danışmanlığı hizmeti aşağıda belirtilen adımlardan oluşur;

Danışmanlık Konuları:

Endüstriyel Kazanlar (Buhar/Kızgın Yağ/Sıcak Su/Sıcak Hava)
Endüstriyel Soğutma Sistemleri
Basınçlı Hava Sistemleri
Birleşik Isı Güç Sistemleri (Kojenerasyon/Trijenerasyon)
Enerji Dağıtım Hatları
Proses Optimizasyonu

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Danışmanlığı

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP), enerji denetimi çalışmaları ile belirlenen önlemlerin ve iyileştirmelerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için hazırlanan projelerdir. Verimlilik Artırıcı Projelerin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlattıkları projelerini aynı esaslara uygun olan enerji denetimi raporu ile birlikte her yıl Ocak ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na sunar. Başvurular Verimlilik Artırıcı Proje değerlendirme komisyonunu tarafından değerlendirilir ve onaylanır.

ESCON, endüstriyel işletmelere, konusuna hakim ve uzman profesyonel mühendis kadrosu ile sanayinin her kolunda elde edilmiş ulusal ve uluslararası tecrübesini birleştirerek VAP konusunda en etkin hizmeti sunmaktadır.

 

VAP konusundaki hizmetlerimiz:

 

Değerlendirme toplantısı

Ön denetleme

Detaylı Enerji Etüdü

Dosya ve Proje hazırlama

Başvuru
 

ISO 50001 Danışmanlık Hizmeti

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Enerji verimliliğinin şirket politikaları ve büyüme hedefleri oluşturma aşamasında oldukça önemli bir rol oynadığı günümüzde, işletmeler düzgün işleyen bir enerji yönetim sistemi oluşturmanın önemini kavramış durumdadır.

ISO 50001, işletmelerin enerji politikası ve enerji amaçları belirlemesi; bu amaçlara ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşabilmek için prosedürler ve prosesler oluşturması için geliştirilen bir yönetim sistemidir. Bu yönetim sistemi diğer yönetim sistemlerine kolayca entegre olabildiği gibi, her sektörden, her büyüklükteki kurum ve işletme için uygulanabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları:

Enerji politikalarının, amaçlarının ve hedeflerinin resmiyet kazanması

Enerji kullanımında sistematik bir yol geliştirilmesi

Hissedarlara ve yatırımcılara enerji kullanımını iyileştirmenin taahhüt edildiğinin gösterilmesi

Enerji maliyetlerinin azaltılması

Enerjinin daha verimli kullanılması ve verimliliğin sürekliliğinin sağlanması

Sürdürülebilirliğin sağlanması

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ve devlet teşviklerinden faydalanabilme

ESCON, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimini ve sertifikasını dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşlarından Lloyd’s Register (LRQA)’dan almıştır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından VAPlardan ve devlet teşviklerinden faydalanabilmek için alınması zorunlu hale getirilen ISO 50001 belgesi için her türlü yardımı ve danışmanlık hizmetini sizlere sunmaktayız.


Denetleme

Enerji denetimi bir işletmenin, binanın ya da prosesin enerji akışını, tüketimini ve kayıplarını belirlemek ve bunları iyileştirilmesine yönelik çözümleri ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilen çalışmadır. Öncelikli olarak yapılması gereken sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin ne oranda enerji tükettiğinin tespitidir. Lord Kelvin’in belirttiği gibi bahsetmekte olduğunuz maddeyi ölçebiliyor ve bir birimle ifade edebiliyorsanız hakkında bir şey biliyor ve onu yönetebiliyorsunuz demektir. Aksi takdirde bilginiz zayıf ve yetersizdir. Dolayısı ile enerji tasarrufu çalışmalarına başlamadan önce her türlü enerji tüketiminin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için de doğru seçilmiş ölçüm aletleriyle ölçüm yapmak ve ölçümleri kaydetmek gerekmektedir.

ESCON, denetleme hizmetlerini yıllardır bu alanda faaliyet gösteren makina, elektrik/elektronik, çevre mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. Böylece işletmenin enerji kullanımı her açıdan eksiksiz bir şekilde incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Analitik yaklaşımlarla, anlaşılır, açıklayıcı ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı raporlarla işletmelere enerji kayıplarının nerelerde olduğunu ve bu kayıpları en kısa zamanda ve en karlı şekilde nasıl tasarruf ve kazanca dönüştürecekleri sunulmaktadır.

Ön Enerji Denetimi Aşamaları:

Ön Enerji Denetimi, endüstriyel işletmelerin mevcut enerji dengesinin tespit edilmesi için yapılan, ağırlıklı olarak gözlem, ölçüm ve analiz yöntemlerinin kullanıldığı bir denetleme mekanizmasıdır. Bu yöntemde amaç, sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin hangi noktalarda, ne oranda, ne kadar verimle ve hangi enerji türlerini tükettiğinin tespitidir.

Ön enerji denetimi ile sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin fotoğrafı çekilmiş olunur ve sürdürülebilir enerji tasarrufu çalışmalarına ışık tutacak bilgilere erişilir. Özellikle, enerjinin boşa harcandığı noktalar, kötü yalıtım, kaçaklar ve eksiklikleri tespit edilir. Çalışmanın ardından yapılacak raporlamalar ve sunumlarla işletmenin enerji yönetim sistemi, enerji tasarruf potansiyeli, basit fizibilite çalışmaları, detaylı enerji denetlemesine ihtiyaç olup olmadığı ve eğer ihtiyaç var ise hangi bölümlerde yapılması gerektiği ortaya konur.

 

Detaylı Enerji Denetimi Aşamaları:

Detaylı enerji denetimi, sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmede birim ürün başına kullanılan enerji tür ve miktarı, enerji kullanımındaki ve bedelindeki yıllık ve mevsimsel değişiklikler ile enerji kayıplarının belirlendiği bir denetleme mekanizmasıdır. Detaylı enerji denetimi bir işletmenin birim ürün başına kullandığı enerji için yapılan harcamaların azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan enerji yönetimi programının bir parçasıdır.

Ön enerji denetiminden farklı olarak detaylı enerji denetiminde her türlü prosesinin detaylı incelemesi, yoğun ve uzun ölçümleri, hesaplamaları ve değerlendirmeleri yapılır. Ölçümler genellikle daha uzun sürelerde, kaydediciler yardımı ile ve gerçek işletme şartlarında yapılır.

Detaylı enerji denetiminde;

Kullanılan enerjinin kaynak, miktar ve bedeli belirlenir

Birim üretimde kullanılan enerji miktarı belirlenir

Enerji kullanımı bazında prosesteki yetersizlikler, kayıp noktaları ve zayıf yönetim kusurları belirlenir

Enerji tasarrufu bazında hedefler belirlenir

Ekonomik ve verimli enerji stratejileri geliştirilmesine yardımcı olunur;

İşletmede çalışan personelin kullanılan enerji ve bunun ekonomik boyutu hakkındaki bilinç düzeyini arttırılır.

Detaylı enerji denetimi sonucunda yapılan ölçümleri, analizleri ve yorumları içeren detaylı bir rapor ve sunum hazırlanır. Bu rapor doğrultusunda bir enerji yönetim eylem planı geliştirilerek, uygulamaya koyulur. Daha sonra bu uygulama değerlendirilerek, sürekli bir geliştirmeye tabi tutulur. Böylece işletmede Enerji Yönetimi çalışmaları başlatılmış olur.


Etiketler : Hizmetlerimiz

ESCON ile enerjiniz size kalsın

Türkiye’nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketi ESCON, endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ile minimum enerji tüketimine ulaşmaları için Danışmanlık, Denetleme, Sistem Çözümleri, Eğitim, Çevre ve Proje Finansmanı konularında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

Adres : Orhan Gazi Cad. Tınaztepe Sk. No:26, Cevizli // Istanbul, Turkey
Tel : +90 (216) 380-0461
+90 (216) 362 – save
Faks : +90 (216) 380 0462
Email : info@escon.com.tr

Kmk Bilişim ©2014 Escon Enerji Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım VSP Altyapısıyla oluşturulmuştur | KMK Tarafından Desteklenmektedir.